Korunou krásy je strecha

Strecha patrí k najexponovanejším častiam stavby. Denne je vystavená účinkom poveternostných podmienok a denne chráni naše vnútorné prostredie. Preto jej treba venovať nemalú pozornosť. V nasledujúcich riadkoch si povieme, na čo pri jej opravách a údržbe nezabudnúť, aby sme sa ňou mohli pýšiť celé desaťročia.

Primárnou funkciou strechy je chrániť vnútorné prostredie budovy pred nepriaznivými vonkajšími poveternostnými podmienkami.  Sekundárnymi funkciami sú estetická funkcia, ochrana pred prachom a znečistením z exteriéru a iné.

Najčastejšími poruchami striech sú:

–          nedostatočná alebo žiadna tepelná izolácia;

–          poškodená alebo nedostatočná hydroizolačná sústava;

–          chýbajúca parotesná fólia z interiérovej strany strechy;

–          nedostatočne utesnené prestupy cez strešný plášť a

–          zanedbané detaily.

Ktoré môžu vyplývať z:

–          nevhodného a poddimenzovaného projekčného návrhu;

–          nevhodnej realizácie a podcenenia konštrukčných detailov;

–          výberu nevhodného a nekvalitného materiálu

–          staršej realizácie strechy alebo

–          neodbornej realizácie.

Ak sa chceme chybám vyvarovať neostáva nám nič iné, len dbať na kvalitu ako projekčných, tak materiálových a realizačných častí.

Interiérová vlhkosť. Vnútorná vlhkosť  z interiéru by mala byť odstránené dostatočným a primeraným vetraním miestnosti. Dvojnásobne to platí pre miestností pod strechou. V prípade, že skladba strešnej konštrukcie je „ochudobnená“ o parotesnú fóliu nastáva problém, ktorý je možné len veľmi ťažko spozorovať v počiatočnej fáze. No jeho následky majú deštruktívny charakter na celú skladbu strechy a najmä na tepelnú izoláciu. Tá vplyvom nadmernej vlhkosti degraduje, mení svoje vlastnosti a jej tepelnoizolačná schopnosť sa stráca.

Tvorba plesní. S týmito nepriaznivým faktorom sa stretávajú najmä majitelia podkrovných a podstrešných priestorov.  Tvorba plesní  a mokrých máp patrí k prvým iniciátorom  nesprávneho riešenia strešného plášťa a jeho styku s ostatnými konštrukciami. V takto zasiahnutých priestoroch neostáva jeho majiteľovi nič iné, len podrobiť strechu kompletnej obnove a dbať na detaily, aby sa podobných nepríjemností, po ukončení opráv, vyvaroval.

Hydroizolácie striech sa líšia nie len materiálovou bázou ale aj spôsobom uloženia. Pri šikmých strechách prvú hydroizolačnú vrstvu tvorí strešná krytina. Následne za latovaním alebo plným debnením sa nachádza poistná hydroizolácia, ktorá chráni tepelnoizolačné materiály strechy pred nadmernou vlhkosťou a predlžuje tak životnosť strešného plášťa. Aby sme poruchám krytím predišli dôležitá je minimálne vizuálna kontrola strešnej krytiny aspoň raz ročne. V prípade zistenia porúch je potrebné ich bezodkladne opraviť.

Čo však v prípade, že vizuálnou prehliadkou poruchu hydroizolačného systému nezistíte, ale do podstrešného priestoru vám zateká? Zistenie skrytých porúch je náročné a vyžaduje si skúseného odborníka. Odhalenie poruchy pritom môže trvať aj niekoľko týždňov.

Každá strecha musí spĺňať aj aerodynamické požiadavky. Sila vetra je nepopierateľná a jeho účinky na nevhodne riešenú strešnú krytinu majú deštruktívny charakter. Pri ťažkých krytinách, akými sú keramické alebo betónové krytiny, účinok vetra nie je významný. No pri ľahkých krytinách, akými sú asfaltové a fóliové hydroizolácie, plechové krytiny či bitúmenové strešné krytiny, je vietor a jeho účinky v reliéfe danej krajiny zásadným faktorom pre správny návrh kotviaceho systému.

Prestupy cez strešnú krytinu. Komíny, vetracie potrubia, strešné okná či výlezy na strechu. Tieto aj iné prestupy a otvory v strešnom plášti narúšajú jeho celistvosť a sú najčastejšími miestami porúch. Oplechovania v miestach komínov ako aj v miestach strešných okien sú preto nevyhnutnosťou. Oplechovanie vytvára vrchnú ochranu pre hydroizolačný systém, ktorý sa nachádza pod ním.

Spôsobov oplechovanie komína v mieste prestupu cez strešnú krytinu je niekoľko. Vzhľadom na to, že komínové teleso vplyvom striedania tepelných účinkov neustále dynamicky pracuje, je potrebné komín od strešného plášťa dilatovať. Dilatáciu je potrebné prekryť tak, aby sa časom toto miesto nestalo poruchovým.

Najčastejšie chyby a poruchy plochých striech sú:

–          netesnosti v oblasti napojení a ukončení povlakových krytín plochých striech;

–          netesnosti vo fragmente plochej strechy (v skladbe plochej strechy);

–          starnutie povlakových krytín;

–          tvorba vzduchových dutín v miestach stykov povlakových krytín a tepelnoizolačných materiálov;

–          nevhodné oplechovania;

–          nedodržané dilatácie a iné.

O tom ako predchádzať chybám a poruchám striech by sa dalo napísať veľa. Avšak základnými pravidlami sú:

–          projektovanie, opravy a výstavbu novej strechy zveriť do rúk odborníkom;

–          ploché strechy je nutné spádovať;

–          hydroizolačné systémy plochých striech chrániť (násypy, dlažby, vegetačné strechy a pod.);

–          všetky prestupy a otvory kvalitne izolovať,

–          zabezpečiť dostatočné odvodnenie plochy strechy a

–          strechu aspoň raz ročne kontrolovať.

Napísala: Ing. Michaela Juríčková

foto: Ing. Michaela Juríčková, Ing. Milan Kovár