BIM – INFORMAČNÉ MODELOVANIE BUDOV

V nasledujúcej sérii článkov sa Vám pokúsime priblížiť systém projektovania pomocou informačného modelovania budov, všeobecne označovaného skratkou BIM. Jednotlivé články sa budú venovať týmto témam:

  1.  Čo je BIM? Vysvetlenie princípu a vývoj informačného modelovania budov.
  2. Využitie informačného modelovania v praxi, CAD systémy využívajúce BIM.
  3. Výhody využívania systému informačného modelovania budov. Budúcnosť a miesto v legislatíve.

Čo je BIM? Vysvetlenie princípu a vývoj informačného modelovania budov

Už odjakživa sa človek snaží uľahčiť si prácu. Vytvára nástroje, vynálezy a postupy aby si zložité veci prispôsobil svojim potrebám. Tomu sa nevyhla ani oblasť projektovania. Projektovanie od svojich počiatkov postúpilo od škíc, cez ručné kreslenie presných výkresov ku dnes všade používanému 2D CAD projektovaniu. Ďalší míľnik a prelom nastáva s príchodom BIM. Čo teda BIM predstavuje?

BIM

Keď sa povie termín, resp. skratka BIM, málokoho napadne čo v skutočnosti znamená.  BIM je skratka z názvu Building Information Modeling. Teda v preklade informačné modelovanie budovy. Tento termín bol prvýkrát použitý v roku 2002. Ide o pomerne nové označenie, preto má viacero definícií:

„Informačné modelovanie budovy (Building Information Modelling,

skrátene BIM) je proces vytvárania a správy dát o budove počas jej

životného cyklu.“ [2]

 

„Digitálny model reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami.

Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho

zrealizovanie a chod po dobu jeho užívania“. [2]

 

„BIM je organizovaný prístup ku zberu a využitiu informácií naprieč projektom.

V strede tohto úsilia sa nachádza digitálny model obsahujúci grafické a popisové

informácie o dizajne, konštrukciách a údržbe objektov.” [2]

 

Z tohto vyplýva že v informačnom modelovaní budov by budova mohla byť preložená skôr ako stavba, pretože zahŕňa celý stavebný proces. Od návrhu, až po demoláciu.

Je treba si uvedomiť že BIM nie je počítačový program, ako si väčšina ľudí myslí. Nie je to ani 3D model budovy, ktorý je len časťou tohto celého systému. Je tu určitý  postup a súhrn informácii, ktoré programy pracujúce s BIM používajú.

Takéto informácie sú zásadné pre efektívnejšie rozhodovanie o návrhoch, vytváranie presnej stavebnej dokumentácie, predpovedanie prevádzkových vlastností, odhadovanie nákladov a plánovanie výstavby. Takisto sú neoceniteľné pri riadení prevádzky budov.[1]

Čiže už nejde iba o 3D model budovy, ale 4D, 5D až XD model. 4. rozmer predstavuje časovú zložku, 5. rozmer zase cenu. Takto by sme mohli modelu pridávať rozmery a pokračovať ďalej podľa potreby.

Výhodou modelu BIM je jeho stála aktuálnosť v priebehu procesu projektovania. Je založený na vzájomnej spolupráci jednotlivých profesií a súčasnej koordinácii celého projektu. Týmto sú odstránené chyby vznikajúce pri nedokonalej koordinácii jednotlivých činností.

Informačný model budovy je založený na spracovaní digitálneho obsahu vzťahujúceho sa na celý životný cyklus budovy. Digitálny model budovy sa využíva od úvodného koncepčného návrhu cez výstavbu až po správu budovy majiteľom či nájomníkom. [1]

Na modeli je možné taktiež vykonávať celý rad simulácií a analýz, napr. statické prípadne dynamické správanie sa objektu, vplyv objektu na životné prostredie, energetická náročnosť, certifikácia stavieb (BREEAM, LEED, SBToolCZ), veľkosť uhlíkovej stopy a to nielen pri výstavbe, ale hlavne s ohľadom na celý životný cyklus. Využitím informačného modelovania možno dosiahnuť vyššie úrovne prípravy objektu pred zahájením výstavby, vďaka čomu je možné odhaliť prípadné rizika a znížiť náklady pri výstavbe a predovšetkým v prevádzke, kedy je možné dosiahnuť ešte väčších úspor.

O podporu celého procesu definície a zavádzania BIM sa veľmi zaslúžila organizácia buildingSMART International. Táto organizácia spolupracuje s International Standards Organization (ISO), pre ktorú spracováva podklady a návrhy jednotlivých noriem ISO pre metodiku BIM. [2]

Obr. 1 Proces tvoriaci systém informačného modelovania budov [3]

Aj keď je systém ešte vo vývoji, získava si čoraz viac podporovateľov zo strany softvérových firiem, ale aj zo strany samotných užívateľov.

Obr. 2 Logo organizácie buildingSMART a ich „produkt“ OPEN BIM [4]

Vývoj informačného modelovania:

Samotný vývoj informačného modelovania priamo súvisí s vývojom počítačových programov. Od základných, ktoré ponúkali len prenesenie čiar a kót z papiera do elektronickej formy, až po dnes už komplexné programy slúžiace na modelovanie 3D prostredia, vizualizácie, simulácie a spravovanie budovy. V dnešnej dobe samotná výkresová časť celého projektu tvorí len jeden z výstupov  informačného modelovania.

Obr. 3 Jednotlivé stupne informačného modelovania budovy [5]

 V ďalšom článku sa dozviete pre koho je BIM určené a o jeho využití v praxi s niektorými reálnymi príkladmi.

Autor: Ing. Lukáš Bosák

Použité zdroje:

[1]- JAGA GROUP, S. R. O.,. 2007. INFORMAČNÉ MODELOVANIE BUDOV [online]. [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.asb.sk/architektura/softver/informacne-modelovanie-budov

[2]- ČERNÝ, Martin a kolektiv. 2013. BIM Příručka [online]. [cit. 2015-05-17]. ISBN 978-80-260-5297-5. Dostupné z: http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1#

[3] copyright © 2009-2015 Buildipedia.com, LLC, prevzaté dňa 18.05.2015, online: http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/the-daily-life-of-building-information-modeling-bim

[4] logo spoločnosti a ochranná známka produktu je výhradným vlastníctvom spoločnosti buildingSMART, prevzaté dňa 18.05.2015, online z: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/, http://archicadsa.org/tag/data-design-system/

[5] copyright © 2008 Bew and Richards, prevzaté dňa 18.05.2015:  ČERNÝ, Martin a kolektiv. 2013. BIM Příručka [online]. Dostupné z: http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1#